සුරක්ෂිත සේවාවක් සැපයීම සඳහා විෂන් කෙයා අපි උපරිම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පියවරයන් සමඟ දැන් සුදානම්…

දිවයින පුරා සිටින අපගේ සියලුම ගනුදෙනුකරුවන්ට සුරක්ෂිත සේවාවක් සැපයීම සඳහා විෂන් කෙයා අපි උපරිම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පියවරයන් සමඟ දැන් සුදානම් වී සිටිමු.

මේ පිළිබද ව සවිස්තරාත්මක රූපවාහිණී සාකච්ඡාමය වැඩසටහන.